เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. และกลุ่มบริษัท ORION ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายต่อไปนี้

1 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
 1. 1) บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. และกลุ่มบริษัท ORION จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. a) ตอบกลับเมื่อมีการติดต่อสอบถาม
  2. b) ส่งเอกสารที่ลูกค้าต้องการทางไปรษณีย์ การไปพบลูกค้า
  3. c) บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. และกลุ่มบริษัท ORION จะให้ข้อมูลและแนะนำข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
   • แนะนำสินค้า
   • แนะนำบริการและการบำรุงรักษา
   • แนะนำการบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนด
   • แนะนำนิทรรศการและแคมเปญ ฯลฯ
 2. 2) บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. และกลุ่มบริษัท ORION จะใช้ข้อมูลร่วมกัน
2 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 1. 1) บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. และกลุ่มบริษัท ORION จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายและถูกต้องเหมาะสม
 2. 2) บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. และกลุ่มบริษัท ORION จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจาก การลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารและขอรับวารสารดิจิตัล การสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูลทางเทคนิค การติดต่อเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา การสมัครสัมมนา การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณา เช่น วารสารและหนังสือพิมพ์ ฯลฯ การสอบถามเกี่ยวกับนิทรรศการต่างๆ การตอบคำถาม
3 เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. ได้ฝึกอบรมพนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานของบริษัทในเครือ) และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท และมีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอก การดัดแปลงแก้ไขและการรั่วไหลของข้อมูล ฯลฯ

4 เกี่ยวกับการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัท ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. และกลุ่มบริษัท ORION อาจเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับเหมาเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นในกรณีที่กล่าวถึงในวรรคก่อนและกรณีที่ถูกกำหนดด้วยกฎหมาย

5 เกี่ยวกับการเปิดเผยและการระงับข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเผยและการระงับข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ ได้ที่


บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัด

โทร: 035-246-828

แฟกซ์: 035-246-829